DRT โชว์ความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน บอร์ดบริษัทเคาะอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171.01 ล้านบาท หลังทำกำไรสุทธิ 350.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.98% แม้เผชิญเศรษฐกิจชะลอตัวจาก COVID-19 ขณะที่ทิศทางดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้จะมุ่งผลักดันยอดขายทุกช่องทางจำหน่ายอย่างเต็มที่ หลังมีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจจากภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 ส.ค.63 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวนทั้งสิ้น 855.03 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 171.01 ล้านบาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 ก.ย.63 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ก.ย.63

โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ตอกย้ำว่า DRT เป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.63) DRT ทำกำไรสุทธิ 350.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.98% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 343.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารสัดส่วนการขายสินค้า (Product Mix) และบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยการรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 90% ช่วยสนับสนุนการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมถึงบริหารช่องทางจำหน่ายสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อรับมือปัจจัยเสี่ยงของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวลง

สำหรับทิศทางการดำเนินงานต่อจากนี้ บริษัทจะมุ่งผลักดันยอดขายในทุกช่องทางจำหน่ายอย่างเต็มที่เพื่อรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 90% ของกำลังการผลิตโดยรวม พร้อมบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้ได้ตามเป้า และรับมือความเสี่ยงในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งกดดันให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ช้าและอาจส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทได้