วันนี้ (27 ส.ค.63) นายเชี่ยวชาญ เทพประดิษฐ์ ปลัดอาวุโส อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการการคัดแยกและกำจัดขยะ ตั้งแต่ต้นทางภายในหมู่บ้าน โดยมี พันจ่าอากาศเอกจุมพล ทวีชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ เจ้าหน้าที่และชาวบ้านให้การต้อนรับ และ กล่าวว่า ทางอบต.ได้ตั้งงบประมาณในการจัดทำโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 R โดยได้เชิญวิทยากรจากเทศบาลตำบลพนมสารคาม มาให้ความรู้ตลอดทั้งวันโดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 100 คน เข้ารับการฝึกอบรมในครังนี้ โดยหลังจากอบรมแล้วชาวบ้านจะได้นำความรู้ที่ได้รับในการผึกอบรมไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันในแต่ละชุมชน หมู่บ้านของตนเอง