วันที่ 26 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ มอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยมีนางกมลลักษณ์ ผุยคำสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายอนันต์ อุดมศิลป์ ผอ ท่องเที่ยวและกีฬาศรีสะเกษ นายกิตติวัฒน์ เกียรติสุรนนท์ รองประธานหอการค้า ศรีสะเกษ ผู้แทนนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ ชาติชูเหลี่ยม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ คณะวิทยากร และผู้เข้าอบรมร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า องค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความสำคัญของการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษให้ดีขึ้น ได้ส่งเสริมการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยร่วมบูรณาการกับ 6 หน่วยงาน คือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรม“การเป็นผู้นำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ตามโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อความยั่งยืนภายใต้พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นผู้รับผิดชอบ และโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมฝึกอบรมอำเภอละ 1 ชุมชนๆละ 10 คน รวม 220 คน

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดีมากที่มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของุ 6 หน่วยงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยภาคทฤษฎีบรรยายให้ความรู้และภาคปฏิบัติลงพื้นที่ชุมชน เช่นการถ่ายภาพ ทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ นำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการประสานงานกลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ โดย ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดย ผศ.ดร .อรรถพล ศิริเวชพันธ์ และคณะ นอกจากนี้ยังได้วิทยากรจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษมาร่วมด้วย

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ผู้ที่เข้ารับการอบรมส่วนมากเป็นผู้นำกลุ่มที่มีพื้นฐานจากการได้เคยร่วมงาน Otop นวัตวิถี ผ่านการอบรมการเป็นเจ้าบ้านมาบ้างแล้ว วันนี้ได้ให้วิธีการแบบเรียนลัดให้รู้บทบาทของการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สอนเทคนิคให้จำแบบง่าย ๆ หากมีการฝึกปฏิบัติก็จะมีความสามารถในการเป็นผู้นำเที่ยวในท้องถิ่นได้ ขอเพียงให้มีการพัฒนาทักษะสม่ำเสมอจะสร้างความมั่นใจมากขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นการบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ และยกระดับขีดความสามารถของผู้นำชุมชน ผู้นำเที่ยว ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ โดยมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 22 ชุมชน เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที 14 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 มีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ศรีสะเกษ รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานในนามคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ(กพร.ปจ.) และจัดฝึกอบรมระดับฝีมือการเป็นผู้นำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อการสื่อสารและส่งเสริมการท่องเที่ยว และลงพื้นที่วิจัยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้นำชุมชนเพื่อต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์(Digital Content) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว วิทยากร และข้อมูลวิชาการด้านการท่องเที่ยว