มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2/2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2563 โดย เปิดรับนักศึกษาจำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0- 2665 – 3777 ต่อ 6304 –9