วันที่ 23 ส.ค.63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์หลังเดินทางมามอบนโยบายให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงฯถึงการอนุรักษ์ต้นเทียนทะเลว่า ทางกระทรวงได้ออกคําสั่งที่ประกาศโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2563และ จะมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นการป้องกันและปราบปรามผู้กระทําความผิด ลักลอบขุดไม้เทียนทะเลใน ป่าชายเลน ระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทระหว่างที่คําสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ก็จะเร่งเสนอให้ ไม้เทียนทะเลบรรจุอยู่ในบัญชีไม้หวงห้าม ประเภท ข ซึ่งบท ลงโทษก็จะมากขึ้นและรุนแรงขึ้น

“ต้นเทียนทะเลเป็นต้นไม้ที่มีค่าและอยู่กับชายฝั่งทะเลไม่ควรจะนำมาเป็นไม้ประดับส่วนตัวของใคร และการจำมาทำเป็นไม้ดัดไม่เกิดคุณค่าอะไร และไม่ได้สวยงามตรงไหน ซึ่งต้นเทียนทะเลเป็นต้นไม้ทะเล ต้องอยู่ในทะเล ไม่ใช่อยู่ในกระถาง อยู่ในตลาด แล้วนำมาเชยชมคนเดียวเพื่อความสวยงาม จึงไม่ควรเห็นแก่ตัวเอาความสวยงามมาเชยชมอยู่คนเดียว ดังนั้นทางกรมจึงได้ขึ้นทะเบียนต้นเทีนยทะเลห้ามตัด และหากพบจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเราไม่ต้องการทั้งปรับ ทั้งจำ แต่ต้องการให้ต้นเทีนยทะเลอยู่ในทะเลเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานชื่นชม”

ขณะที่นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวอีกว่า ทางกรมทช. ขอย้ำเรื่อง “ไม้เทียนทะเล” ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายในการอนุรักษ์และห้ามตัดไปทำไม้ประดับนั้นซึ่งมีผลบังคับตามคําสั่งกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยห้ามลักลอบขุดจากป่าชายเลน ซึ่งมีระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งในพื้นที่ป่าชายเลนภาคตะวันออกก็ยังมีให้พบเห็นอยู่ทั่วไป หากพี่น้องประชาชน พบเห็นการกระทําความผิด สามารถแจ้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบทันที เพื่อจะได้ดําเนินการตามกฎหมาย อย่างเด็ดขาด