สภาเด็กและเยาวชนอำเภอนาโยง ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชนรวมพลังป้องกันวิกฤติ โรคไวรัสโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ด้วยการให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ พร้อมนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมในการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 60 คน