เมื่อวันที่ 17 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกอบจ.หนองบัวลำภู ได้กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลและรัฐสภาได้เห็นชอบให้มีการตราพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ คือ กลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือเพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีพระราชบัญญัตินี้โดยย่อ คือ

1.เพื่อกำหนดกลไกการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 2.กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพมีความเป็นธรรมมีคุณภาพและมีมาตรฐาน บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมายดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรกต่อเนื่องและผสมผสานครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรคการป้องกันโรคการตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิรวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัวชุมชนและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ กำหนดให้มีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เพื่อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเกี่ยวกับบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพปฐมภูมิต่อคณะรัฐมนตรี

นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวต่ออีกว่าได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิชุดแรกของประเทศไทย และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์อีกด้วย ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยครบถ้วน รอบด้าน และช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล เป็นการสร้างความสะดวกให้ผู้ป่วยมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในอนาคต 10 ปีข้างหน้า ต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนดูแลประชากร 8000-12000 คน ผมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนหนองบัวลำภู และคนไทยทุกคนอย่างเต็มที่ครับ