นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เผยว่ การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7,895 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ครม.เคยมีมติอนุมัติให้กู้เงินรวม 70,502 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ มติ ครม.วันที่ 8 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อนำไปชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2,833 ล้านบาท, 19 กันยายน 2560 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 26,782 ล้านบาท, 6 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 1 มีนาคม 2661 วงเงิน 2,962 ล้านบาท และอนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2,013 ล้านบาท

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 15,374 ล้านบาท , 16 ตุลาคม 2561 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 9,217 ล้านบาท และมติ ครม.วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ครม.อนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 11,319 ล้านบาท