วันที่ 13 ส.ค.63 บรรยากาศการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เปิดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2563 ได้ครบชั้นเรียนโดยไม่ต้องสลับวันมาเรียน บริเวณที่ตั้งของสถานศึกษายอกดนิยมริมถนนมิตรภาพ ประกอบด้วยโรงเรียนเมือง นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยมีจำนวนนักเรียน นักศึกษารวมกันประมาณ 1.5 หมื่นคน เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมือง นครราชสีมา ได้ระดมกำลังอยู่ตามทางแยก ทางร่วมและประตูทางเข้าได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร และประชาสัมพันธ์ของความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฎจราจร กรณีการจอดและหยุดรถ เพื่อส่งบุตรหลานบนพื้นผิวจราจรที่เป็นเส้นทางเดินรถ ส่งผลให้จราจรติดขัดยาวเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร มีการประกาศตักเตือนผ่านเสียงตามสายตลอดเวลา

ในแต่ละสถานศึกษาได้ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งจัดระยะห่างทางสังคม ทำให้บริเวณประตูทางเข้ามีนักเรียนบางส่วนล้นออกมายืนรออยู่บนทางเดินเท้า สำหรับกิจกรรมเคารพธงชาติ ได้จัดให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมหน้าห้องเรียน เพื่อลดความแออัดไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มกันจำนวนมากเกินไป ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม