พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภริยา รวมทั้งคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปันสุข ปลูกรัก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกฝังการทำความดีมีจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปากเกร็ด

ทั้งนี้ นายจุติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสา ปันสุข ปลูกรัก เป็นการปลูกฝังการทำความดี มีจิตอาสาให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การมอบถุงปันสุข ที่เป็นสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน

ขณะที่ในส่วนของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงการอุปการะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากและประสบปัญหาทางสังคม หรือครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ คือ การส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความสามารถ และความถนัดจนถึงระดับสูงสุด มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ กีฬา ดนตรี ศิลปะ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวางรากฐานให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้านตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้ในอนาคต

โดย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็น หน่วยงานในสังกัด กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการรับอุปการะเด็กชายอายุระหว่าง 6 - 18 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ประสบปัญหาสังคม ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะจำนวน 265 คน มีอายุระหว่าง 6 - 10 ปี จำนวน 90 คน อายุระหว่าง 10 - 14 ปี จำนวน 65 คน และอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 110 คน กำลังศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา จำนวน 142 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 49 คน ระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 24 คน

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้รวบรวมรายชื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศ ส่งให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง