เว็บโอเมตริกส์ เผยผลจัดอันดับมหาลัย “จุฬาฯ” ที่1ประเทศ “สวนสุนันทา” แชมป์ราชภัฏ 12 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้านม.รังสิต ยังที่1 ม.เอกชน

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)เปิดเผยว่า เว็บโอเมตริกส์ (webometric) ประเทศสเปน ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเป็นประจำทุกปี ปีละ 2ครั้ง ปีนี้รอบที่ 2เดือนก.ค. เว็บโอเมตริกส์ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชกัฏและเป็นอันดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยในประเทศทั้งหมดซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 189 แห่ง

สำหรับอันดับ 1 ของประเทศได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับที่2และ 3 ของประเทศ ในขณะที่มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นอันดับ 1 และเป็นอันดับที่ 23 ของประเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอันดับที่ 21 ของประเทศ และกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อันดับ 1 ได้แก่มหาวิทยาลัยหกโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาได้เข้ารับการจัดอันดับ U - Ranking ของ webometric ต่อเนื่องมา 7 ปี และได้เป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมาแล้ว 12 สมัย.