เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำคณะผู้บริหาร โดยมี พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ปฏิรูปที่ดิน 5 จังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้นำส่วนท้องถิ่น ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 นับเป็นวาระอันสำคัญยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยมีพระราชประสงค์ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะขจัดความทุกข์ยากของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินและพัฒนาการเกษตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ ส.ป.ก. เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งรวมถึงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยด้วย

ส.ป.ก. จึงจัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ ส.ป.ก. และผู้นำชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ในการร่วมกันปลูกต้นไม้ และรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยกำแพงธรรมชาติในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน โดยพันธุ์ไม้หลักที่นำมาปลูกในกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ยังนำพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดในที่ดินพระราชทาน 5 จังหวัด ได้แก่ ต้นนนทรีป่า ต้นไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้นจันทร์หอม ต้นไม้ประจำจังหวัดนครปฐม ต้นสุพรรณิกา ต้นไม้ประจำจังหวัดนครนายก ต้นทองหลางหลาย ต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี และต้นหมัน ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งยังมีต้นทองอุไร และต้นราชพฤกษ์ ซึ่งถือเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยอีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน