เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 28 ก.ค.63 ที่ลานสวนเทพปทุม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายกิตติพงศ์ ทองปุย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีจำนวนกว่า 500 คน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 โดยมีคณะสงฆ์ ระดับพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมานี จำนวน 10 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาถวายพระพร และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกินพืช500,000ตัว บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นเวลา 09.00 น.ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และนำข้าราชการ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 เพื่อแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ

จากนั้น ผู้ว่าาราชการจังหวัดปทุมธานี นำข้าราชการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance