วันที่ 25 ก.ค. 63 ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือกรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน โดยมี นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง นางอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา ตลอดจนผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ) เข้าร่วม

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สืบเนื่องจากเลขาธิการ ศอ.บต. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือเยียวยานอกเหนือหลักเกณฑ์กรณีเจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ จากการปฏิบัติตามคำสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 65 ราย เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพิจารณาช่วยเหลือกรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่รัฐ ในมิติของความมั่นคงซึ่งเป็นการปฏิบัติงานอยู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อให้ครอบคลุมทั้งในมิติของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่ให้การช่วยเหลือการดำเนินงานของภาครัฐ โดยจะมีแผนที่ชัดเจนก่อนนำเสนอในระดับต่อไป เพื่อลดความทับซ้อนของงานและเกิดการบริหารจัดการด้านการช่วยเหลือเยียวยาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน