วันนี้ ( 24 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสวนศรีเมือง ริมสันเขื่อนแม่น้ำปัตตานี เขตเทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา โดยมี พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน และ ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อรณรงค์ให้การปลูกป่าครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป่าพรุ รวมถึงที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

สำหรับพื้นที่จังหวัดยะลา ได้กำหนดปลูกต้นไม้ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปัตตานี เพื่อเป็นการฟื้นฟูและมีพื้นที่สีเขียว ตลอดแนวริมสันเขื่อน ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Life IF