บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่านายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance