ชี้ทำโครงการใหม่ 20% แชมป์สูงสุดยังเป็นสำนักการโยธา 8พันล้าน รองมางานจราจร-ระบายน้ำ ในขณะที่เขตหนองจอกของบพัฒนาพื้นที่สูงสุด 600 ล้านบาท

              
พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สภา กรุงเทพมหานครพิจารณาวงเงิน 75,500 ล้านบาท เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลย์ โดยยึดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะ 2 (พ.ศ. 2561-2565) และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “Now ทำจริงเห็นผลจริง” จําแนกตามแผนงาน 7 ด้าน ดังนี้

1.ด้านการบริหารทั่วไป 24,216,700,050 บาท (คิดเป็น32.07%) 2.ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,664,241,270 บาท (คิดเป็น18.10%) 3.ด้านการโยธาและระบบจราจร 12,533,774,950 บาท (คิดเป็น 16.60%) 4.ด้านการระบายน้ำและบําบัดน้ำเสีย 7,323,197,200 บาท (คิดเป็น 9.70%) 5.ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,144,702,980 บาท (คิดเป็น 8.14%) 6.ด้านการสาธารณสุข 6,792,455,330 บาท (คิดเป็น 9%) และ7.ด้านการศึกษา 4,824,928,120 บาท (คิดเป็น 6.39%) โดยงบประมาณที่ขอจัดสรรนั้นจะเป็นงบประมาณในโครงการต่อเนื่อง 80% และโครงการใหม่ 20%

              
ทั้งนี้ งบประมาณหน่วยงานต่างๆ ที่ขอจัดสรรสูงสุด 10 อันดับ ได้แก่ สำนัการโยธา 8,014.28 ล้านบาท สำนักสิ่งแวดล้อม 7,758.19 ล้านบาท สำนักการระบายน้ำ 6,349.21 ล้านบาท สำนักการแพทย์ 4,046.45 ล้านบาท สำนักการคลัง 2,914.36 ล้านบาท สำนักการจราจรและขนส่ง 2,759.75 ล้านบาท มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2,782.02 ล้านบาท สำนักอนามัย 2,423.99 ล้านบาท สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 1,350.99 ล้านบาท และ สำนักการศึกษา 900.44 ล้านบาท ในส่วนของสำนักงานเขตจะเป็นเขตรอบนอกที่ขอจัดสรรงบประมาณสูง เนื่องจากยังต้องมีการพัฒนาพื้นที่อีกมาก โดยเขตสูงสุด 10 อันดับ ดังนี้ หนองจอก 600.14 ล้านบาท ลาดกระบัง 587.36 ล้านบาท บางขุนเทียน 548.22 ล้านบาท จตุจักร 525.17 ล้านบาท ประเวศ 515.09 ล้านบาท บางกะปิ 492.47 ล้านบาท มีนบุรี 485.641 ล้านบาท คลองสามวา 477.72 ล้านบาท บางแค 464.79 ล้านบาท และ สายไหม 424.49 ล้านบาท

             
สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน จากนั้นจะนำเข้าสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาในวาระ2และ3ต่อไป