จากเดิมกำหนดบังคับใช้ 1 ต.ค.ปีนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน-ลดค่าใช้จ่ายประชาชน

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63 นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากทม. เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2563 ทั้งนี้ มีการเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ .. พ.ศ. ...) เนื่องด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอันมีผลสำคัญต่อการดำรงชีพและรายได้ของประชาชนจำนวนมาก
ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับใหม่โดยขอแก้ไขเพียงกำหนดระยะเวลาบังคับใช้จากเดิม 1 ต.ค.63 เป็น 1 ต.ค.64 ซึ่งสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว

อนึ่ง สำหรับอัตราที่จะเก็บ จะเพิ่มจากเดิม 20 บาท เป็น 80 บาท ซึ่งได้มีการเลื่อนขึ้นค่าธรรมเนียมเก็บขยะมาตั้งแต่ปี 62 ด้วยพิษเศรษฐกิจ กระทั่งถึงปัจจุบัน โดยระบุกทม.ต้องติดลบเรื่องค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเป็นจำนวนมาก