ต่อจากฉบับที่แล้ว

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้แก่ โรงพยาบาลตำรวจในเบื้องต้นจำนวน 3 เครื่อง คือ Puritan Bennett 980 จำนวน 1 เครื่อง และ Puritan Bennett 840 จำนวน 2 เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ทรงพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จำนวน 13 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และในวันที่ 27 มีนาคม 2563 พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 980 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 840 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Draeger รุ่น Carina จำนวน 2 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Maquet รุ่น SERVO-s จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 13 เครื่อง วันที่ 1 เม.ย. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติม ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 7 เครื่อง ซึ่งเดิมได้รับของพระราชทานในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จำนวน 13 เครื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 840 จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Draeger จำนวน 3 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett จำนวน 4 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Event จำนวน 4 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Maquet จำนวน 1 เครื่อง รวม 12 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จำนวน 13 เครื่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modlar Swab Unit)” ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ที่พัฒนาขึ้นโดย SCG เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยโรงพยาบาล 20 แห่ง ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modlar Swab Unit) ได้แก่ 1.รพ.ภูมิพลอดุลยเดซ กรมแพทย์ทหารอากาศ 2.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 3.สถาบันบำราศนราดูร 4.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 5.สถาบันโรคทรวงอก 6.รพ.ตำรวจ 7.รพ.กลาง 8.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 9.รพ.นครปฐม 10.รพ.ราชบุรี 11.รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 12.รพ.พหลพลพยุหเสนา 13.รพ.อุตรดิตถ์ 14.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 15.รพ.นครพิงค์ 16.รพ.อุดรธานี 17.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 18.รพ.สุราษฎร์ธานี 19.รพ.สงขลานครินทร์ และ 20. รพ.หาดใหญ่

นอกจากนี้ยังพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1-12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ

โดยล่าสุดจากกรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพื้นที่จ.ระยองโดยไม่ได้รับการกักตัว ทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยอันเป็นรถพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปตรวจบริการเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดไม่ได้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"สยามรัฐ" ขอพระราชทาน พระราชวโวกาสถวายพระพรชัยมคล ขออานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง