เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่15 ก.ค.63 ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการ นางสาวอรสา ตั้งใจจิต ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการ

สวนเทพปทุมมีปัญหาเกี่ยวกับระดับพื้นที่สูงต่ำแตกต่างกันมาก และสภาพพื้นผิวทรุดโทรมจากการใช้งานเป็นเวลายาวนาน ระบบท่อระบายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีขนาดเล็ก เวลาฝนตกหนักในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม น้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขัง ประกอบกับพื้นลานเอนกประสงค์ และท่อระบายน้ำอยู่ในระดับต่ำ ในช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน น้ำเหนือไหลลงมาประกอบกับน้ำทะเลหนุน ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้น เป็นเหตุให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนมาท่วมลานเอนกประสงค์ ซึ่งระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลานเอนกประสงค์ จะอยู่ที่ระดับ 50 เซนติเมตรเป็นประจำทุกปี ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากลานเอนกประสงค์ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเมื่อปี 2561 ได้รับงบประมาณจากโครงการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณสวนเทพปทุม ทำให้ปัจจุบันนอกจากจะแก้ปัญหาซ้ำซากได้แล้ว ยังสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในพื้นที่ปีละ 10 ล้านบาท โดยปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสวนเทพปทุม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี (ปรับปรุงทางเท้ารอบบริเวณสวนพื้นที่ 280 ตารางเมตร ปรับปรุงพื้นที่ถนนต่อเนื่องจากลานเอนกประสงค์ พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ความยาว 300 เมตร ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์) ปีงบประมาณ 2562 ในวงเงินงบประมาณ 2,347,600 บาท เป็นงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 2 (ภาคกลางปริมณฑล) ภายใต้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance