ทั้งย่านคลองบางหลวง สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ย่านรัตนโกสินทร์ คลองผดุงฯ หัวตะเข้ และวัดมหาบุศย์

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกทม. เป็นประธานประชุมการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณย่านคลองบางหลวง และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบสะพานพระปกเกล้า รวมถึงโครงการอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

นพ.พิชญากล่าวว่า เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมพบว่ากทม.มีที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งที่เป็นโครงการเดิมและโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าจากประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล กทม.ได้พิจารณาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 6 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านคลองบางหลวง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านคลองผดุงกรุงเกษม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านหัวตะเข้ (วัดลานบุญ-ตลาดหัวตะเข้-วัดสุทธาโภชน์) และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านวัดกระทุ่มเสือปลา-วัดมหาบุศย์

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานถึงปัญหาของการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวย่านต่าง ๆ รวมถึงนำเสนอถึงวิธีแก้ปัญหาเพื่อนำปัญหาทั้งหมดมารวบรวมวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การมอบหมายให้หน่วยงานคิดค้นโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านต่าง ๆ ให้สะอาด ปลอดภัย และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวย่านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของกทม.

Life IF