ภายใต้แนวคิดเมืองน่าอยู่ยั่งยืน โดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ 3 กรอบหลัก เพื่อสาธารณประโยชน์ น่าอยู่-ทันสมัย และคงวิถีชีวิตชูจุดเด่นพัฒนา ตั้งกรอบเวลา 5 ปี

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างกทม.กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้แนวคิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นการสร้างกรอบและต้นแบบพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยนำพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์มาเป็นพื้นที่ศึกษา รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกทม.กับม.ศิลปากร ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อีกทั้งมีกลไกดำเนินงานและประสานความร่วมมือระหว่างกทม.กับม.ศิลปากรในการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีขอบเขตดำเนินการในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน บริเวณที่มีน้ำล้อมรอบทางด้านทิศตะวันออกจรดคลองรอบกรุงหรือคลองโอ่งอ่างและบางลำภู ตั้งแต่เชิงสะพานพระปกเกล้าขึ้นไปทางทิศเหนือไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณป้อมพระสุเมรุ และทิศตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ ภายใต้กรอบแนวคิด 3 เรื่องหลัก 1.City Information Model ร่วมกันสร้าง ecosystem และพัฒนา Open World Platform เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลเปิดของพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อสาธารณประโยชน์ 2.Urban Development ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนแต่ละพื้นที่เพื่อให้มีส่วนร่วมฟื้นฟูและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3.Creative Economy ร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่าทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละย่านที่มีศักยภาพ เช่น ย่านศิลปากร (แนวคิดพัฒนาเป็น living gallery) ย่านปากคลองตลาด (แนวคิดพัฒนาเป็น flower lab) และย่านบางลำภู (มีแนวคิดพัฒนาเป็น food lab) เป็นต้น โดยมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกัน

นอกจากนี้ กทม.ยังพัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูง เพื่อช่วยกันพัฒนากทม.สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรอบความร่วมมือ RMIT กับมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย และกรอบความร่วมมือ Future City กับสถานทูตอังกฤษ เป็นต้น

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance