จังหวัดหนองคาย จัดโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ในพื้นที่ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง บ้านโพนสา หมู่ที่ 2 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอื้ออาทร เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การให้บริการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid -19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ทำให้ประชาชนมีความเดือดร้อน และตระหนักในมาตรการการระวังป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม มาตรการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งก็ได้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้ในหลายมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
กิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการ เพื่อมาให้บริการกับประชาชนตามภารกิจงานที่รับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้านต่าง ๆ เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนสา และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมจำนวนมาก.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance