กปภ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดยหน่วยจัดการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ (Node Flagship) จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้าหน่วยจัดการฯ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม จำนวน 62 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างตัวแบบการทำงานและนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มาสะท้อนสู่หน่วยงานภาคนโยบายให้นำไปขับเคลื่อนภายใต้บทบาท อำนาจ หน้าที่ และเครื่องมือหรือกลไกที่มีอยู่ในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ยินดีเป็นอย่างมากที่ สสส. เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการขับเคลื่อนประเด็นด้านสุขภาวะ ด้วยการให้ Node สสส.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้พัฒนาโมเดลจากระดับชุมชน ระดับเครือข่าย และเกิดผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาสุขภาวะของคนในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งต่อจากนี้ ตนจะมอบนโยบายแก่หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้นำโมเดลนี้ไปต่อยอดและขับเคลื่อน โดยจะขอให้ Node สสส. ร่วมเป็นองค์กรในการทำงานด้วย

นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ หัวหน้าหน่วยจัดการฯ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า หน่วยจัดการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ (Node Flagship) จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1)ประเด็นการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 2)ประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน และ 3)ประเด็นการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน โดยสนับสนุนทุนแก่พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 30 แห่ง ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวม 10 เดือน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ได้แก่ ลดจำนวนคนดื่มสุราเป็นประจำ จาก 2,040 คน เหลือ 824 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 60 มีคนเลิกดื่มสุรา ครบ 6 เดือนขึ้นไปที่สามารถเป็นแกนนำต้นแบบเลิกดื่มสุราได้ จำนวนทั้งสิ้น 123 คน คิดเป็นร้อยละ 6.02 ของคนดื่มสุราเป็นประจำทั้งหมด นอกจากนั้นยังพบว่า เครือข่าย พชอ.เมืองจันทร์ มีเจ้าภาพจัดงานโดยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นเงินจำนวน 12 ล้านบาท ส่วนการแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนจาก จำนวน 300 ครั้ง เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 87 ครั้ง โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 71 นอกจากนั้น การแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียนเป้าหมาย 540 คน มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.07 เป็นร้อยละ 61.30 และมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.94

นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้เกิดข้อเรียนรู้และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยขอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการขับเคลื่อนงาน ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการความปลอดภัยทางถนน และการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน โดยขอเสนอให้มอบนโยบายบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์จังหวัด ร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งขอเสนอให้ภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไป ประมวลผล สังเคราะห์ และขับเคลื่อนมุ่งสู่การเป็น“ศรีสะเกษเมืองปลอดภัย” ต่อไป

นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้รับผิดชอบแผนงานสนับสนุนอุบัติเหตุจราจรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้ร่วมทำงานกับ Node สสส.ศรีสะเกษ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ มีการประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์ปัญหาของจังหวัดศรีสะเกษ และออกแบบการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ ซึ่งตนได้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมขับเคลื่อนงานและลงพื้นที่ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงของ Node ศรีสะเกษ เพื่อติดตามเสริมพลังแก่โครงการย่อย พบว่าโครงการย่อยทุกแห่งให้ความสนใจเป็นอย่างดี ส่งผลลัพธ์ปลายทางเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยจากนี้ จะได้นำผลลัพธ์ดังกล่าวไปขับเคลื่อนต่อในแผนงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจังหวัดให้สอดคล้องกัน

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ / ศรีสะเกษ