เมื่อวันที่ 7 ก.ค.63 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นภุมริน 12 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิต ผู้บริหาร บุคลากรก่อนเข้าสถานที่อย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง นั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้

ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่า การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ การใช้ชีวิตของนิสิตใหม่ และให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต โดยวันนี้มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ทั้งสิ้น 10,874 คน จาก 17 คณะ 2 วิทยาลัย แบ่งเป็นเข้าร่วมอยู่ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1,000 คน จาก 5 คณะ ที่ตั้งอยู่เขตพื้นที่ในเมือง และอยู่ที่คณะต้นสังกัด เขตพื้นที่ขามเรียง โดยใช้การเชื่อมต่อระบบถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์

กิจกรรมในงานได้แนะนำผู้บริหารให้นิสิตใหม่ทำความรู้จัก ต่อด้วยพิธีมอบรางวัล MSU For All และการนำเสนอข้อมูลจากกองกิจการนิสิต งานบริการหอพักนิสิต กองทะเบียนและประมวลผล กองคลังและพัสดุ สำนักศึกษาทั่วไป สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช อีกทั้งแนะนำข้อมูลสำคัญและช่องทางติดต่อสื่อสารของนิสิต นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวัน ได้แยกย้ายนิสิตไปตามคณะที่สังกัด เพื่อรับฟังการปฐมนิเทศ รับฟังรายละเอียดของคณะ พบคณบดี คณาจารย์ และรุ่นพี่จะได้แนะนำเรื่องสำคัญต่างๆ เพื่อเตรียมปรับตัวใช้ชีวิตในการเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ มีความสุข ปลอดภัย ประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไป