เมื่อวันที่ 4 ก.ค.63 ธนาคารขยะประชารัฐ อบต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี ซึ่งบริหารงานโดย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) หมู่บ้านละ 7 คน จำนวน 98 คน เปิดทำการ รับฝากขยะรีไซเคิล ที่พี่น้องประชาชน (อถล.อบต.โก่งธนู) เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะประชารัฐ อย่างกว้างขวางช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือนตนเอง วันนี้เปิดทำการ 5 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3,11,12,13 และ หมู่ที่ 14) ซึ่งวันนี้มี อถล. ที่เป็นสมาชิกธนาคารขยะนำขยะมา ฝากขาย จำนวน 553 ราย จาก 1,708 ราย ทั้งตำบล การดำเนินงานดังกล่าวใช้หลัก "การมีส่วนร่วมของประชาชน" ซึ่งล้วนเป็นจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ตามแนวทาง "Change For Good"เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่าโก่งธนู เมืองสะอาด อย่างยั่งยืน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance