มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ (มรส.) จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและรายได้ให้ชุมชนชนอ่าวบ้านดอน โดยมีการอบรมเป้าหมายทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ครัวเรือน บัญชีครัวเรือน ตลาดออนไลน์ แผนธุรกิจ แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรูปที่ส่งเป็นกิจกรรมเกือบสุดท้าย ซึ่งจะส่งมอบเครื่องมือและทดลองขายในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้

อ.มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้หาแนวทางรูปแบบอาชีพที่จะช่วยเสริมความมั่นคงด้านรายได้ให้กับชุมชน โดยได้จัดทำโครงการ ‘พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์จากทะเลเพื่อสร้างมูลค่าให้กับรายได้กับชุมชน’ ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นทุนของชุมชนอยู่แล้วอย่างอาหารทะเล รวมถึงเป็นทางเลือกในการหารายได้ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอนด้วย

ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและการสานต่อความรู้ที่ทันสมัย โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะช่วยยกระดับการขายสินค้าอาหารทะเลของชุมชนชาวบ้านดอนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับครัวเรือนที่ทำอาชีพประมงพื้นบ้าน เพราะจะสามารถขายสินค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงมีทักษะในการแปรรูปและถนอมสินค้าอาหารทะเลให้มีอายุการบริโภคที่นานยิ่งขึ้น

ด้านอ.พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า พื้นที่ดำเนินงานของโครงการจะครอบคลุมในตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครัวเรือนประมงพื้นบ้านด้อยโอกาส ซึ่งประกอบด้วย แรงงานนอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และกลุ่มเครือข่ายอ่าวบ้านดอน รวม50คน ซึ่งแผนการพัฒนาอาชีพของโครงการ จะมุ่งพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทะเล เช่น หอย ปู หมึก กุ้ง รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจและเข้ากับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายด้วย โดยในช่วงท้ายของโครงการจะมีการอบรมการทำตลาด โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน