"กระทรวงการคลัง"ได้ประกาศให้ "มูลนิธิต่อต้านการทุจริต" ที่มี "ศ.วิชา มหาคุณ" เป็นประธานมูลนิธิฯ ให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ 23 มิ.ย.63 เป็นต้นไป เป็นประกาศฉบับที่ 750 หมายเลของค์กรเลขที่ 988 โดยทางกรมสรรพากร อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจานุเบกษาต่อไป

อนึ่ง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่มี ศ.วิชา มหาคุณ เป็นประธานมิลนิธิฯ, พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เป็นเลขาธิการมูลนิธิฯ และกรรมการชุดปัจจุบันเป็นชุดแรกที่ร่วมกันก่อตั้งมา มีผลงานมากมายในการรณรงค์ให้ให้ชุมชน เยาวชนของชาติตระหนักถึงความเลวร้ายของการทุจริตงบประมาณของชาติ โดยจัดตั้งหมู่บ้านช่อสะอาด หลายพันหมู่บ้านไปทั่วประเทศ และให้เยาวชน ประชาชนออกมาแจ้งเบอะแส และให้กล้าออกมาโวยวายข้าราชการ นักการเมืองที่ทุจริตงบประมาณของแผ่นดิน

นอกจากนี้ มูลนิธิต่อต้่านการทุจริต ยังมอบรางวัลความซื่อสัตย์ พลเมืองดีที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ