ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธวิธีคิดพิชิตโจทย์ปัญหา” สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ด้วย 6 ยุทธวิธี ประกอบด้วย ยุทธวิธีการวาดภาพ ยุทธวิธีการหารูปแบบ ยุทธวิธีการคิดย้อนกลับ ยุทธวิธีการสร้างตาราง ยุทธวิธีการทำในรูปอย่างง่าย ยุทธวิธีการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ และการเลือกยุทธวิธี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จัดอบรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2