ชี้ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์อนุญาตแล้ว ทำหนังสือยกสะพานให้ใช้สาธารณะเพื่อสะดวกในการสัญจร ทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน นำชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตและทุบสะพานข้ามคลองจากซอยพหลโยธิน 54/1 ไปยังแปลงที่ดินของเอกชน ซึ่งอยู่ระหว่างถมดินพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรว่า สะพานที่ขออนุญาตข้ามคลองลาดพร้าว เป็นที่ราชพัสดุ โดยได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสะพานดังกล่าว สำนักการโยธาได้พิจารณาตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพาน พ.ศ.2549 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้น ยังได้มีหนังสือยกสะพานให้เป็นสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไปให้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีการปิดกั้น ตลอดจนเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า ในการขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ข้ามคลอง ผู้ขอจะต้องยื่นขออนุญาตที่สำนักการโยธา จากนั้นสำนักการโยธาจะส่งเรื่องให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาด้านการระบายน้ำ ซึ่งจากการตรวจสอบแบบที่ขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองดังกล่าว พบว่าค่าระดับท้องสะพาน และช่องว่างระหว่างศูนย์กลางเสาสะพานช่วงกลาง ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ

ด้านนายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. กล่าวว่า จากการตรวจสอบการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลาดพร้าวดังกล่าว พบว่าเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากสำนักการโยธา กทม. ประกอบกับที่ดินที่ก่อสร้างเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์