กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง บริษัท สมอทอง การ์เม้น จำกัด ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หวังเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบกิจการของตน สร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และรู้จักการบริหารจัดการให้สถานประกอบกิจการเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรม มุ่งมั่น ห่วงใยในการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน ให้มีความตระหนักรู้ถึงโทษ พิษภัยจากยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการโรงงานสีขาว และการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีสถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทำระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 784 แห่ง แบ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จำนวน 592 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) จำนวน 192 แห่ง ลูกจ้างมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวน 68,725 คน

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า บริษัท สมอทอง การ์เมนท์ จำกัด เป็นสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่ง ที่ผ่านเกณฑ์ต่ออายุมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ อีกทั้งให้ความช่วยเหลือ ให้โอกาสรับกลับเข้าทำงานเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ บริษัท สมอทอง การ์เมนท์ จำกัด ว่าเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห่วงใย ดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานในสถานประกอบกิจการซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ของแรงงานให้มีความอบอุ่นและความปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด กรมจึงได้มอบประกาศเกียรติคุณให้เป็น ที่ประจักษ์แก่แรงงาน และสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป