วันที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงลาย ชนิดเม็ด สำหรับครัวเรือน จำนวน 358,762 หลังคาเรือน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และสร้างความตระหนัก ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการร่วมกันดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับภาคีเครือข่ายเกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนการมอบ และมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนการรับมอบ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance