อบจ.โคราช ป้องโควิด-19 แจกหน้ากากผ้าให้ครู-นักเรียน 1 แสนชิ้น แจงนโยบายเรียนทางไกลให้โรงเรียนมัธยม 58 แห่ง ยกระดับสู่โกอินเตอร์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน ที่ห้องประชุมสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมเตรียมการความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 58 แห่ง รับฟังการชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 และรับมอบหน้ากากผ้าจำนวน 1 แสนชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักเรียน 28,766 คน และครู บุคลากรทางการศึกษา 2,163 คน

รต.หญิง ระนองรักษ์ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า แนวทางสำคัญของการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดมาตรการตั้งแต่เดินเท้าเข้าสู่ประตูสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนรวมทั้งบุคคลภายนอกต้องสวมหน้ากากผ้าและผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายรวมทั้งลงทะเบียนผ่าน QR Code ของเว็บไซต์ “ไทยชนะ” เพื่อติดตามความเสี่ยง กำหนดจุดติดตั้งอ่างล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ห้องเรียนจัดที่นั่งเว้นระยะห่างทางสังคมกำหนดไม่เกินห้องละ 20-25 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เป็นประจำ

กรณีสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษหรือมีจำนวนนักเรียนค่อนข้างแออัด ประกอบด้วยโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา รร.ครบุรี รร.บัวใหญ่ รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ รร.สูงเนิน รร.ประทาย รร.ด่านเกวียนวิทยา และ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ให้จัดการเรียนการสอนวันเว้นวันควบคู่กับการเรียนทางไกลผ่านระบบ Ipowersky ทั้งนี้ผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่สุ่มตรวจเพื่อประเมินการจัดการศึกษาและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาท้องถิ่นอย่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลรวมทั้งสร้างความมั่นใจและปลอดภัยต่อผู้ปกครองและสังคม

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance