เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์หมอนไม้ และ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตราย

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการรวบรวมขยะมูลฝอยอันตราย ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์หมอนไม้ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอเมือง,ลับแล,น้ำปาด,ฟากท่า,บ้านโคก และ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอตรอน,พิชัย,ทองแสนขัน มีปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 13,025.60 กิโลกรัม

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน