เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63 เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง โดยนายภิรมย์ ผดุงกลิ่น นายกเทศมนตรีบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ,นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง,จ่าสิบเอก วัจน์พล สีดาสลุง รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง, นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น และ,นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ,สมาชกสภา,พนักงาน,ลูกจ้าง ดำเนินโครงการสร้างเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี2563. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อไห้ผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาวขึ้น แต่ผู้สูงอายุก็ยังได้รับผลกระทบ จากการเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย รวมทั้ง ผลของโรคเรื้อรังอีกด้วย

รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจากการสำรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผลกระทบต่ออัตราส่วนภาระพึ่งพิง หรือภาระโดยรวมที่ประชากรวัยท ำงานจะต้องเลี้ยงดูประชากรวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุมีภาวะด้านสุขภาพ ที่เปลี่ยนแปลง มีความเสื่อมของร่างกาย อวัยวะต่างๆทั่วไปเริ่มอ่อนแอและเกิดโรคง่าย ภูมิต้านทานโรคน้อยลง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลวง ได้ตระหนักถึงคุณค่า และสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงเข้าใจสภาพปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุกๆด้านดังที่กล่าวมา ข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วม ของครอบครัว ชุมชน ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน