รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นับว่าเป็นปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ชาติทั่วโลก ทุกชาติทุกภาษาต่างก็ตื่นตัวและบริหารจัดการไปบนพื้นฐานแห่งวัฒนธรรม ทั้งถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและพฤติกรรมของสังคมแห่งชนชาติ โดยขึ้นอยู่กับ “ศักยภาพ” ของประเทศนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ หรือประเทศเล็ก ๆ ล้วนมี “กระบวนการบริหารจัดการที่แตกต่าง” แต่ก็หมาะสมกับฐานะของแต่ละประเทศ

แต่ท้ายสุด “New Normal” ของมนุษย์ชาติก็ “เกิดขึ้น” ทุกประเทศ นับตั้งแต่โควิด-19 เริ่มระบาด พฤติกรรมของผู้คนแต่ละประเทศก็แสดงออกโดยสะท้อนออกมาถึงตัวเลขประชากรที่ติดเชื้อ ล้มหายตายจาก กระบวนการป้องกันรักษาและเยียวยาล้วนหลากหลาย แต่ที่ตรงกันก็คือตัวเลขที่รายงานการติดเชื้อ การตาย และจัดอันดับแต่ละประเทศติดต่อกันนานนับเดือน...จนถึง ณ วันนี้

“New Normal” เริ่มเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความใส่ใจ เพราะตั้งแต่ โควิด–19 เริ่มระบาด ระบาดหนักขึ้น จนเบาบางลง และกลับมาระบาดขึ้นอีกจนมีทีท่าว่าจะอยู่คู่กับมวลมนุษย์ต่อไป จึงเป็นตัวเร่งที่ทำให้ “New normal” ต้องเป็นรูปธรรมในแง่ของการปฏิบัติจริง

จึงอาจสรุปในเบื้องต้นได้ว่า โควิด-19 จะ “อยู่” หรือจะ “ไป” แต่ New normal เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ทำให้เกิดคำถามที่ท้าทาย ถึง “ทางเลือก...ทางรอด” ของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ โควิด-19

เพื่อไม่ให้ตกกระแส “สวนดุสิตโพล” จึงเกาะติดความคิดเห็นของคนไทย กรณี “ทางเลือก...ทางรอด ของประเทศไทยในยุคโควิด-19 “ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,070 คน ระหว่าง 15-19 มิถุนายน 2563 สรุปประเด็นหลักๆ มาอย่างละ 5 อันดับได้ ดังนี้

“เศรษฐกิจไทย” มีทางเลือก.....ทางรอด ดังนี้

อันดับ 1 สร้างงาน /สร้างอาชีพ 81.07%
อันดับ 2 การพักหนี้ (ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) 55.23%
อันดับ 3 ให้ความสำคัญกับประชาชนให้มากขึ้น 54.12%
อันดับ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 52.78%
อันดับ 5 รัฐบาลฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจระดับรากหญ้า 44.10%

“สังคมไทย” มีทางเลือก.....ทางรอด ดังนี้
อันดับ 1 ยึดหลักพอเพียงในการดำรงชีวิต 83.56%
อันดับ 2 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจให้กัน 78.67%
อันดับ 3 มีสติ อดทน 74.67%
อันดับ 4 สามัคคี/ร่วมแรงร่วมใจ 73.78%
อันดับ 5 เคารพกติกาของสังคม 67.33%

“การเมืองไทย” มีทางเลือก.....ทางรอด ดังนี้
อันดับ 1 ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน 83.67%
อันดับ 2 ไม่เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ 81.21%
อันดับ 3 เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 74.27%
อันดับ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 69.80%
อันดับ 5 เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการทำงานอย่างเป็นระบบ 66.44%

ตามที่คนไทยได้สะท้อนความคิดเห็นผ่าน “สวนดุสิตโพล” ในกรณีนี้ หากจะ “มองผ่านข้อมูล” ดังกล่าว ก็จะกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายท่านผู้อ่านให้ช่วยกันวิเคราะห์และคิดต่อยอด เพื่อจะค้นหาคำตอบให้กับประเทศไทยว่า

อะไร? คือ “ทางเลือก...ทางรอด” ของประเทศไทยในยุคโควิด-19 (ที่น่าจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนก็คงตอบยาก)

ช่วยกันหา “ทางเลือก” เพื่อให้ประเทศไทยได้มี “ทางรอด” โดยต้องคิดวิเคราะห์อย่างจริงจังแล้วว่า

สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่ขณะนี้จะพลิกฟื้นเพียงแค่การลดแลกแจกแถมอย่างในปัจจุบัน จะทำให้ประชาชนนั่งแบมือรอแต่ภาครัฐแจกอย่างเดียวจนติดเป็นนิสัยหรือไม่ ?

สังคมไทยปัจจุบันที่ขาดสติ ปล้น ฆ่าข่มขืน ฆ่าชิงทรัพย์ รวมทั้งฆ่าตัวตาย แล้งน้ำใจ ยากที่จะคืนสภาพ “สยามเมืองยิ้ม” จะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นหรือ ?

ยิ่ง “การเมืองไทย” ตราบใดที่มีแต่การแย่งชิงอำนาจ กอบโกยผลประโยชน์ ทุจริตทุกหย่อมหญ้า ไม่เห็นหัวประชาชน ประเทศชาติจะอยู่ได้หรือ ?

ทุกอย่างแม้จะหนักหนาสาหัสเพียงใด ก็ยังมี “ทางเลือก” เพื่อให้ “รอด” !

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า...ท่านพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ “ทางเลือก” ตามที่คนไทยกว่าพันคนได้สะท้อนความคิดเห็นออกมา ซึ่งเป็นเสมือนผู้ที่วางแนวทางให้เดินอยู่แล้ว...พร้อมมั้ยครับ ! ที่จะเดินร่วมกันกับ “ทางเลือก”นี้

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน