องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง โดย นางกิตติพร แตงชุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ,นายวันชัย สนธิสัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง มอบหมายให้ผู้ดำเนินการ ธนาคารขยะอบต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ซึ่งบริหารงานโดย คณะกรรมการบริหารจัดการขยะอบต.โคกสำโรง สะอาดอย่างยั่งยืนเปิดทำการ รับฝากขยะรีไซเคิล ที่พี่น้องประชาชน เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะประชารัฐ ช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือนตนเอง โครงการบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ด้วยหลัก 3R โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการขยะตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องที่ในการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือน ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนธนาคารขยะ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance