เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 63 ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ "นายกฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้ประชุมคณะทำงาน การขับเคลื่อนเดินหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)รูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" ที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อพัฒนานครแม่สอด เป็นการปกครองท้องถิ่นพิเศษ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) โดยนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูล ด้านต่างๆ ของนครแม่สอด เพื่อเตรียมนำเสนอต่อรัฐบาล คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อขอรับการสนับสนุน เพื่อการขับเคลื่อน ให้เกิดท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ววันต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance