ปัญหาของพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับผู้อำนวยการกอง ที่สอบผ่านการคัดเลือกสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น แต่กลับไม่ได้รับการแต่งตั้ง ถือเป็นปัญหาที่หลายภาคส่วนต้องร่วมกันหาทางออก และให้ความเป็นธรรม

โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นำโดย นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมฯ ได้เข้ามาเป็นตัวกลางในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยได้นำหนังสือร้องทุกข์ของหัวหน้าสำนักปลัดอบต.จำนวน 7 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้อำนวยการกองอีกหลายกองในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลายจังหวัด ยื่นเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภาโดยมีนายพัฒนา สัพโส ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้แทนรับมอบ

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้รับการประสานจากพนักงานส่วนตำบล ระดับผู้อำนวยการกอง ที่สอบผ่านการคัดเลือกสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น โดยคณะอนุกรรมการสรรหาฯในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ที่มีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่พวกตนได้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง รองปลัดอบต.เรียบร้อยแล้ว แต่ทางคณะอนุกรรมการสรรหาฯกลับมาแจ้งภายหลังว่า พวกตนขาดคุณสมบัติ ตามหนังสือซักซ้อมของสำนักงานเลขานุการก.อบต.เมื่อปี 2558 หรือ ว.58 ทั้งที่ พวกตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและตามประกาศรับสมัครของคณะ อนุกรรมการสรรหาฯ ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนในเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทำให้กระทบกับสิทธิของพวกตนที่พึงจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่าน การสอบคัดเลือกมาอย่างยากลำบาก

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า เรื่องนี้อยากเรียกร้องให้ ก.อบต.โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล หรือ ก.อบต. ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาฯว่า เหตุใดจึงไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วนในประกาศรับสมัครตั้งแต่ ต้น หากเกิดความผิดพลาดจากคณะอนุกรรมการสรรหาฯจริง ก.อบต.ในฐานะองค์กรที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯขึ้นมา ต้องร่วมรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว โดยสามารถแก้ไขได้ 2 แนวทางคือ ทางที่หนึ่งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับการแต่งตั้งไปตามปกติตามลำดับที่ สอบคัดเลือกได้จนครบถ้วน ทางที่สองหาก ก.อบต.เห็นว่า ผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านในครั้งนี้ขาดคุณสมบัติตามหนังสือซักซ้อมเมื่อปี 2558 ดังกล่าวจริง ควรจะใช้วิธีเยียวยาคือ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปรักษาการในตำแหน่งที่แต่ละคนได้เลือกที่จะไปแต่ง ตั้งเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ และเมื่อคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละรายครบถ้วนตามที่ก.อบ ต.กำหนดแล้ว จึงค่อยให้อบต.ต้นสังกัดรายงานต่อ ก.อบต.จังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งต่อไป ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย

“ในการดำเนินการของ ก.กลาง ไม่ว่าจะเป็น ก.อบต. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบจ. เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหารทั้งสองครั้ง ที่ผ่านมาคือ ปี 2560 และปี 2562 คาบเกี่ยวปี 2563 มีข้อบกพร่องเป็นจำนวนมาก เนื่องจากตำแหน่งสายงานผู้บริหารเป็นตำแหน่งที่แตกต่างไปจากตำแหน่งสาย ปฏิบัติที่มีการสอบแข่งขันเข้ารับราชการครั้งแรก แต่การที่ ก.กลาง อาศัยอำนาจตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยอ้างการปฏิรูปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นนั้น เป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอย และเป็นการฉวยโอกาสดึงอำนาจที่แต่เดิมเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับ เข้าสู่ส่วนกลาง เพื่อต้องการควบคุมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ ผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้พอๆ กัน ฉะนั้น ทางแก้ไขปัญหานี้อย่างถาวรก็คือ การยกเลิกคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่ 8/2560 โดยต้องอาศัยการตราเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่สภาผู้แทนราษฎรพึง ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน เพราะหากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ก็จะมีผู้มาร้องต่อคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ และรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เรื่อยไป” นายพิพัฒน์ กล่าว

ล่าสุด นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้นำปลัดอบต.ระดับต้น รองปลัดอบต.ระดับต้น และผอ.กอง/หน.สป. เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา กรณีการปรับโครงสร้างอบต. กระทบต่อตำแหน่งปลัดอบต.ระดับต้น กับกรณีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกสายงานผู้บริหาร ตัวประกาศรับสมัครสอบกับประกาศขึ้นบัญชีการสอบขัดแย้งกัน ทำให้ผู้สอบผ่านหลายตำแหน่งประสบปัญหาเรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติ

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ฝ่ายกระทรวงมหาดไทย มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มาเป็นตัวแทนมท.1 ฝั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ผอ.สำนักบุคคลฯ ผอ.ส่วนมาตรฐานฯ เป็นผู้แทนมาชี้แจง

“โดยเบื้องต้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับปากจะรับทุกเรื่องไปพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มที่ร้องทุกข์มา ส่วนท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับนำเรื่องไปเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาฯในวันที่ 23 มิ.ย. และจะเสนอ ก.กลาง พิจารณาวันที่ 25 มิ.ย.นี้ หลังจากนั้น ผมได้นำคณะไปพบท่านชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ท่านรับปากจะนัดหารือกับรมว.มหาดไทยโดยตรงเพื่อให้ช่วยดูเรื่องนี้อีกช่องทางหนึ่ง” นายพิพัฒน์ กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน