เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.

63 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “นายกฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศฒนตรี-ที่ปรึกษา-เลขานุการนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด-ปลัดเทศบาลฯ –ผู้อำนวยการกองงาน หัวหน้าฝ่าย ได้มีการประชุมที่ห้องประชุม เพชรภูมิปัญญา ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด(หลังใหม่) อ.แม่สอด จ.ตาก และได้ลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบนโยบาย ในการจัดการเรียน-การสอน ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 รวมทั้งกำหนดระยะเวลาและปฎิทินการตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฎิบัติและข้อกำหนด มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “นายกฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียน ก่อนเปิดภาคปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 ชุด เพื่อให้คณะกรรมการฯ ทั่ง 5 คณะ ทำการออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฎิบัติและข้อกำหนด มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกอบด้วยโรงเรียน1.เทศบาลวัดชุมพลคีรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญเขต คณะกรรมการชุดนี้มี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ "นายกฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานกรรามการ ,2.โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีไพรสณฑ์ มีนายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี ฯเป็นประธานฯ , 3.โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม มีนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี ฯ เป็นประธาน , 4.โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว มีนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี ฯเป็นประธานฯ และ 5.โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด มีนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานคณะกรรมการ เป็นการทำงานของเทศบาลนครแม่สอด แบบ "การ์ดไม่ตก"

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance