รายงาน: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการปลูกข้าวเหนียวมีกลิ่นหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง ผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์หอมอันเป็นพันธุ์แม่กับพันธุ์กข10 เป็นพันธุ์พ่อ ที่สถานีทดลองข้าวขอนแก่นในปี 2525 นํามาปลูกศึกษาที่ศูนย์ฯ ตั้งแต่ปี 2534 ในชื่อ“สกลนคร 69 หรือ SKN69” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “หอมภูพาน” มีการขยายผลสู่เกษตรกรในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance