เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 เวลา 14.00 น.ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐ) ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษณ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการทางการแพทย์ในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผย กับสื่อมวลชนว่า ในวันนี้ ตนถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีร่วมลงนามข้อตกลง การเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐ) ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะมีผลเข้าเป็นสถานพยาบาล ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานและสถานพยาบาลต้องให้การรักษาพยาบาล แก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมจำเป็น แก่อันตรายหรือความเจ็บป่วย เพื่อให้ผลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป เพื่อให้ลูกจ้างกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยมากที่สุด และต้องให้การรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างเช่นเดียวกันกับการให้การรักษาพยาบาลแก่คนไข้อื่น โดยไม่เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากลูกจ้าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 1,170 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยสถานพยาบาลภาครัฐ 913 แห่ง ภาคเอกชน 257 แห่ง ทำให้ลูกจ้างสามารถได้รับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง และขอแนะนำในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงของกองทุน เงินทดแทน หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance