องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น กำจัดผักตบชวา เพื่อให้แหล่งน้ำสะอาดเหมาะแก่การบริโภค และ ภาค เกษตรกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาในหนองฟ้าลงมันเพื่อเป็นการอนุรักษ์แม่นำ้ ลำคลอง หนอง บึง ให้มีความสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ในการกักเก็บนำ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อไห้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำที่สะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนใช้ในภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance