เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสีทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561-2563 เพื่อให้อัตรากำลังสอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรในการดูแลช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการทุกกอง ข้าราชการ ตลอดจนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดยโสธร

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance