กรมการศาสนา(ศน.) จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 14.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในส่วนกลางจัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาค จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด

ทั้งนี้ การเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์ สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา และทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนในสังคมมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน