“ไพบูลย์”แถลงยื่นหนังสือลาออก “18กก.บห.” ส่งผล “อุตตม-สนธิรัตน์”หลุดเก้าอี้ทันที ให้เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 45วัน

วันที่ 1มิ.ย.63 ที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค พปชร. ได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคพปชร. พร้อมแนบรายชื่อกรรมการบริหารพรรคลาออก จำนวน 18 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นตันไป จึงเป็นเหตุให้จำนวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด มีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 15 (3)และตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 15 วรรคสาม กำหนดว่า

"ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุตใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ" และตามวรรคสี่ "ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการบริหารพรคการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่"

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีหนังสือฉบับนี้มาเพื่อขอให้ท่านในฐานะรักษาการหัวหน้พรรคพลังประชารัฐได้เรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐโดยเร็ว เพื่อเร่งกำหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญและให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภายใน 45 วันนับจากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ค.2563 ซึ่งเป็นไปตามข้องคับพรรคพลังประชารัฐ ช้อที่ 15 วรรค 4 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ขอแสดงความนับถือ

สำหรับรายนามกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกจำนวน 18 ราย
1.นายสันติ พร้อมพัฒน์
2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
3.นายสุพล ฟองงาม
4.นายธรรมนัส พรหมเผ่า
5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
6.นายไผ่ ลิกค์
7.นายนิโรธ สุนทรเลขา
8.นายสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ
9.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
10.นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์
11.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
12.นายสกลธี ภัทรยิกุล
13.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
14.นายสุรชาติ ศรีบุศกร
15.นายนิพันธ์ ศิริธร
16.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
17.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
18.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance