ขอแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 6.1 จากเดิมกำหนดให้ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง แก้ไขเป็น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น/กลาง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่รัฐสภา เครือข่ายผู้ผ่านการสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น จำนวน 141 คน ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณีที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ยกเลิกตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อการได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา

โดยเครือข่ายฯ กำหนดส่งตัวแทนประมาณ 10 คน เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ต่อนายซูกาโน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาราชการรูปแบบพิเศษ และนายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท

โดยเครือข่ายฯ เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้เยียวยาและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น ด้วยการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 6.1 จากเดิมกำหนดให้ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง แก้ไขเป็น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น/กลาง

-----------------------------

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน