เทศบาลเมืองหนองคายเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รับมอบทรัพย์สิน ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม และขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคาย ชั้น 7 นายเศกสันต์ ตระกูลพรพงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคายสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 กิจกรรมติดตั้งผ้าม่านเวทีอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง งบประมาณ 50,000 บาท, กิจกรรมติดตั้งผ้าม่านเวทีและห้องศูนย์การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองคาย งบประมาณ 45,000 บาท, ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมติดตั้งโคมไฟพร้อมเสาชนิดเหล็กรีด ซอยนิตะพัฒน์ (จากถนนประจักษ์ ถึง ถนนพนังชลประทาน) วงเงิน 476,900 บาท, ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย กิจกรรมจัดทำพื้นที่สัญลักษณ์ของเมือง (Land mark) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว วงเงินก่อสร้าง 21,507,180 บาท, กิจกรรมพัฒนาลานวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง ณ บริเวณหน้าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคาย วงเงิน 39,300,000 บาท, กิจกรรมพัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงณ บริเวณคุ้มโพธิ์ศรี วงเงินก่อสร้าง 37,800 000 บาท, กิจกรรมพัฒนาลานวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวลำน้ำโขงณ บริเวณวัดหายโศก วงเงินก่อสร้าง 14,900,000 บาท และกิจกรรมพัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง ณ บริเวณวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ วงเงินก่อสร้าง 11,200,000 บาท

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำวงเงิน 15,000 บาท, ขออนุมัติจัดซื้อรถตีนตะขาบ วงเงิน 4,800,000 บาท, ขออนุมัติจัดซื้อไม้หนีบปกเสื้อ สำหรับสมาร์ทโฟน 3 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท รวม 18,000 บาท, ขออนุมัติจัดซื้อรถตู้พยาบาล จำนวน 1 คันวงเงิน 2,000,000บาท, ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, ก่อสร้างวงเวียน, ก่อสร้างห้องน้ำ, ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 18 กิจกรรม เป็นเงินจำนวน 7,790,400 บาท, ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาลเพื่อก่อสร้างปรับปรุงสายเมนแรงสูง (สวนสาธารณะหนองถิ่น) วงเงิน 729,183.27 บาท และขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบทุกญัตติ.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance