ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ส่วนตัวชื่อ มานะ นิมิตรมงคล ระบุว่า...ต้องให้ได้อย่างนี้สิ..ปรบมือรัวๆ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ปฏิบัติการเชิงรุก เข้าตรวจสอบการใช้งบโควิดของ อปท. ทั่วประเทศ และ ‘เผยแพร่ข้อมูล’ ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงรูปแบบและพฤติกรรมน่าสงสัยที่ตรวจพบ

ผลการตรวจสอบ 52 อปท. ใน 30 จังหวัด มีความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้าง 19 แห่ง ในจำนวนนี้ 5 แห่งได้ยกเลิกการจัดซื้อไปแล้ว

พบพฤติกรรมผิดปกติ 16 รูปแบบ ดังนี้

1. ราคาจัดซื้อสูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาหรือคุณสมบัติของพัสดุในสถานการณ์ขณะนั้น

2. ไม่ปรากฏหลักฐานการสืบราคา

3. ร้านคู่เทียบยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

4. นำพัสดุชิ้นใหม่มาสับเปลี่ยนกับที่ได้ตรวจรับไปแล้ว

5. ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ผ่านการต่อรองแล้วและไปจัดซื้อใหม่ในราคาที่สูงกว่าเดิม

6. ผู้รับจ้างและคู่เทียบไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง

7. จัดซื้อกับผู้ประกอบการต่างท้องที่ ทั้ง ๆ ที่ราคาสูงกว่าผู้ประกอบการในท้องที่

8. จัดซื้อเกินวงเงินที่มีอำนาจอนุมัติ

9. จัดซื้อในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น

10. มีชื่อร้านคู่เทียบเพื่อสืบราคา แต่ไม่มีราคาในการนำเสนอ

11. คู่สัญญาและร้านคู่เทียบ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน

12. เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดหาสินค้าเอง โดยจ่ายเงินให้กับบริษัท/ร้านค้า เพื่อขอนำชื่อบริษัท/ร้านค้านั้นมาเป็นคู่สัญญาแทนตน

13. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้ทำการตรวจรับจริง แต่มีเจ้าหน้าที่นำเอกสารการตรวจรับมาให้ลงลายมือชื่อ

14. มีการซื้อขายกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางจัดหาสินค้า ทั้งที่หน่วยงานดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าประเภทที่มีการจัดซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการสืบราคา

15. ผู้บริหารท้องถิ่น มีการจ่ายเงินค่าซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีตนเอง

16. อปท. จำนวน 5 แห่ง ทำการยกเลิกการจัดซื้อเมื่อถูกหน่วยงานของรัฐตรวจสอบ

น่าเสียดายที่หน่วยงานนี้มีขาดแคลนทั้งคน งบประมาณและอำนาจ แต่ลงมือรวดเร็วและเปิดเผยอย่างนี้ถือเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นใจครับ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance