วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 10.30 น. ที่กรมสรรพสามิต นายศรีสุวรรณ จรรยา และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและผู้ประกอบการยาเส้น ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น กำลังได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากราคายาสูบตกต่ำเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากไม่มีพ่อค้ายาเส้นมารับซื้อ ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิต โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นต้องพิมพ์ซองบรรจุยาเส้นใหม่ทั้งหมด 10 แบบให้เป็นไปตามขนาด สี ข้อความ ตามที่กำหนด ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่มีทุนต่ำไม่สามารถจ้างผลิตซองยาตามประกาศได้เพราะต้องใช้ต้นทุนทำแบบพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องเลิกกิจการไป ทำให้มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อยาสูบของชาวบ้านน้อยลงมาก เป็นเหตุให้ราคาตกต่ำ

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นยังคงมีผลิตภัณฑ์ซองบรรจุยาเส้นแบบเก่าก่อนมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ข้างต้นตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย เนื่องจากได้ลงทุนไปกับการจัดทำซองบรรจุยาเส้นตามแบบประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯแบบเดิมไปก่อนหน้านี้เป็นจำนวนมากแล้ว ซึ่งต่อมาเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นได้ใช้สิทธิทางศาลในการยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 เพื่อเพิกถอนประกาศดังกล่าว ซึ่งออกมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเลือกปฏิบัติ และก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการหรือประชาชนเกินสมควร เพราะการบังคับให้เปลี่ยนซองบรรจุยาเส้นใหม่ไม่ทำให้คนเลิกบุหรี่ลงมาได้ รวมทั้งรูปภาพข้างซองที่บังคับให้ต้องเป็นไปตามแบบนั้น มีข้อความอันเป็นเท็จและมีการนำรูปเด็กมาประกอบซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเด็กด้วย ซึ่งขณะนี้เรื่องยังอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ และตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น จึงขอให้สมาคมฯนำความมาขอความอนุเคราะห์ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อสั่งการให้พนังานเจ้าหน้าที่สรรพสามิตทั่วประเทศ ได้ระงับการบังคับใช้กฎหมายข้างต้นไปพรางก่อน ซึ่งจะทำให้การค้าขายยาสูบกลับไปเป็นปกติชั่วคราว จนกว่าคดีที่ชาวบ้านฟ้องกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิกถอนประกาศดังกล่าวจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด นายศรีสุวรรณกล่าว